בית >> בלוג >> משמעות השדות שבטופס 135

משמעות השדות שבטופס 135

אלו הם כל השדות שמוכלים שבטופס 135. שימו לב שבמספרם זהה למספרים בטופס 1301. אולם בטופס 1301 יש סעיפים נוספים.

שדה 150

סה"כ ההכנסות שאינן ממשכורת (כגון שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים),השייכים לבן הזוג הרשום. בטופסי 837 / 857 שקיבלתם, מפורט סכום התשלום ששולם לבן הזוג הרשום. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים של בן הזוג הרשום, ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל טופס.

שדה 170

סה"כ ההכנסות שאינן ממשכורת (כגון שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים), של בן הזוג(שאינו רשום)  בטופסי 837 / 857 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לבן הזוג (שאינו רשום), עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה.
שימו לב – יש למלא בשדות אלה רק סוגי תשלומים המתאימים לשדה זה.

שדה 158- הכנסות ממשכורת ושכר עבודה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) השייכים לבן הזוג הרשום את סך כל התשלומים החייבים במס (הסעיף בטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) זהה למספר השדה) אם יש יותר ממעסיק אחד יש לסכם את הנתון בשדה זה בכל טופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק), אם באותו טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) השדה מצוין יותר מפעם אחת יש לסכם כל הסכומים באותו שדה.

שדה 172- הכנסות ממשכורת ושכר עבודה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) של בן הזוג (שאינו רשום) את סך כל התשלומים החייבים במס (הסעיף בטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) זהה למספר השדה) אם יש יותר ממעסיק אחד יש לסכם את הנתון בשדה זה בכל טופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק), אם באותו טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) השדה מצוין יותר מפעם אחת יש לסכם כל הסכומים באותו שדה.

שדה 250- תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי שאינם נכללים בסעיף אחר

תקבולים החייבים במס השייכים לבן הזוג הרשום, ששולמו על ידי הביטוח הלאומי כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי שמירת הריון, שירות מילואים, דמי פגיעה בעבודה (עפ"י האישורים מהמוסד לביטוח לאומי) ואשר אינם כלולים בטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).

שדה 270- תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי שאינם נכללים בסעיף אחר

תקבולים החייבים במס השייכים לבן הזוג (שאינו רשום), ששולמו על ידי הביטוח הלאומי כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, דמי שמירת הריון, שירות מילואים, דמי פגיעה בעבודה (עפ"י האישורים מהמוסד לביטוח לאומי) ואשר אינם כלולים בטופס 106.

שדה 068- עבודה במשמרות בתעשייה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) של בן הזוג הרשום את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. הנכם זכאים להנחה במס עבור הכנסה זו.

שדה 069- עבודה במשמרות בתעשייה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) של בן הזוג (שאינו רשום) את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. הנכם זכאים להנחה במס עבור הכנסה זו.

שדה 258

יש לפרט את הסכום החייב במס שקיבל בן הזוג הרשום ממענקי פרישה או מקצבאות מקופות גמל ממעסיקים לשעבר או קצבאות שאירים שאינן ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי. במידה ומדובר בקצבאות לפי סעיף 9א',9ב' לפקודת  מס הכנסה יש למלא בשדה 101 את הקצבה הפטורה ממס.
סכומים אלה יש להעתיק מטופס 161.

שדה 272

יש לפרט את הסכום החייב במס של בן הזוג (שאינו רשום) ממענקי פרישה או מקצבאות מקופות גמל ממעסיקים לשעבר או קצבאות שאירים שאינן ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי. במידה ומדובר בקצבאות לפי סעיף 9א',9ב' לפקודת  מס הכנסה יש למלא בשדה 102 את הקצבה הפטורה ממס.
סכומים אלה יש להעתיק טופס 161.

שדה 358

יש לפרט את סכום מענקי הפרישה של בן הזוג הרשום המתייחסים לשנת מס זו בלבד, שהתקבלו בשנים טיקודמות וניתן לגביהם אישור פריסה מפקיד השומה.

שדה 372

מפרט את סכום מענקי הפרישה של בן הזוג (שאינו הרשום)  המתייחסים לשנת מס זו בלבד, שהתקבלו בשנים קודמות וניתן לגביהם אישור פריסה מפקיד השומה.
הכנסות חייבות נוספות מרכוש
הכנסות מרכוש של בני זוג מצטרפות להכנסתו החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוהה ביותר מיגיעה אישית.

שדה 059- הכנסות מנכס בית של שני בני הזוג

ציינו את ההכנסה מהשכרה שלא למגורים, שכירות מוגנת ודמי מפתח (לרבות מגורים) כמו כן את החלק החייב במס של הכנסה מהשכרת דירות ליחיד למגורים בלבד. החלק החייב הוא החלק העולה על "התקרה המתואמת". לגבי אופן החישוב ניתן לעיין בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" לשנת  2013.

שדה 167- הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית

ציינו את ההכנסות של שני בני הזוג הנובעות מרכוש אחר (שאינו נכס בית), כגון: השכרת ציוד, ריבית.

שדה 060 – ריבית על ניירות ערך, רווחים מקופ"ג ודיבידנד ממפעל מאושר/מוטב בשיעור של 15%

יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית מניירות ערך החייבת במס בשיעור של 15%, שאיננה ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חסכון. יש להעתיק מטופסי 867 ג את הסכומים החייבים במס בשיעור 15%.
* ריבית ורווחים (מעל עליית המדד) בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים, בשל תשלומים שהופקדו בקופה מיום 1.1.2003 ועד 31.12.2005, , ימוסו בשיעור של 15%.
* דיבידנד המתקבל ממפעל מאושר וכן דיבידנד המתקבל מתוך הכנסה מוטבת עפ"י חוק לעידוד השקעות הון, החייב במס בשיעור של 15% בלבד. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה בשדה 060.
הסבר מפורט יותר ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך בסעיף 13 בחלק ה בפרק ד.

שדה 067 – ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל – מס שלא יעלה על 20%

יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית מניירות ערך החייבת במס בשיעור של 20%, שאיננה ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חסכון. יש להעתיק מטופסי 867 ג את הסכומים החייבים במס בשיעור שלא יעלה על 20%.
* ריבית ורווחים (מעל עליית המדד שנצמחו עד ליום 31.12.2011) בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים, בשל תשלומים שהופקדו בקופה מיום 1.1.06 , ימוסו בשיעור שלא יעלה על 20%. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה מריבית בשדה 067.
הסבר מפורט יותר ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך בסעיף 14 בחלק ה בפרק ד.

שדה 157 – ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל – מס שלא יעלה על 25%

יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית מניירות ערך החייבת במס בשיעור של 25%, שאיננה ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חסכון. יש להעתיק מטופסי 867 ג את הסכומים החייבים במס בשיעור שלא יעלה על 25%.
* ריבית ורווחים (מעל עליית המדד שנצמחו החל מיום 1.1.2012) בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים, בשל תשלומים שהופקדו בקופה מיום 1.1.06 , ימוסו בשיעור שלא יעלה על 25%. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה מריבית בשדה 157.
הסבר מפורט יותר ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך בסעיף 15 בחלק ה בפרק ד.

שדה 141 – דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפידיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 25%

דיבידנד המתקבל מחברה, חייב במס בשיעור של 25%. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה דיבידנד בשדה 141.
הסבר מפורט יותר ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך בסעיף 16 בחלק ה בפרק ד.

שדה 053 – ריבית על ניירות ערך, משיכה שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 35%.

יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית המשתלמת על ניירות ערך שהיו ניירות ערך זרים ושצמחה עד תום שנת המס 2005, תחוייב במס בשיעור של 35%, ניתן למצוא נתון זה בטופס 867 ג.
* תשלומים לחבר בקופ"ג שהתקבלו בניגוד לתקנות יחויבו במס בשיעור של 35% גם אם המקבל פטור ממס או ששיעור המס על הכנסותיו נמוך מ- 35%.
* החלק החייב של מניות הניתנות לפידיון. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה בשדה 053.
הסבר מפורט יותר ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך בסעיף 18 בחלק ה בפרק ד.

שדה- 078 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 15%

ציינו את ההכנסות מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18.בשדה זה יש להוסיף את ההכנסה מריבית ריאלית, מפיקדונות ותוכניות חסכון צמודות למדד. בשדה זה יש להוסיף את כל ההכנסה שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון (לפני הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) )של בני הזוג וילדיהם. בטופסי 867 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לכם, החייב בשיעור מס זה. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון : פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.

שדה- 126 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 20%

ציינו את ההכנסות מריבית ריאלית (שנצמחה עד ליום 31.12.2011) בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18. בשדה זה יש להוסיף את ההכנסה (לפי הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) )שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון ללא ההכנסה הנובעת מהפרשי מדד(הכנסה ריאלית). של בני הזוג וילדיהם. בטופסי 867 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לכם, החייב בשיעור מס זה. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון : פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.
שדה- 142 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 25%
ציינו את ההכנסות מריבית ריאלית (שנצמחה החל מיום 1.1.2012) בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18. בשדה זה יש להוסיף את ההכנסה (לפי הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) )שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון ללא ההכנסה הנובעת מהפרשי מדד(הכנסה ריאלית). של בני הזוג וילדיהם. מטופסי 867 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לכם, החייב בשיעור מס זה. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון : פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.

שדה- 222 הכנסה משכר דירה למגורים – מס בשיעור של 10%

אם הייתה לך בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים תוכל לשלם מס בשיעור של 10% על ההכנסה, יש לשלם לפקיד השומה את מקדמת המס מהכנסה זו תוך 30 יום מתום שנת המס. במידה וחלופה זו נבחרה על ידך, עליך למלא בשדה זה את ההכנסות משכר הדירה שהתקבלו.

שדה- 227 הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים

מפרט את החלק החייב במס של הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים. החלק החייב הוא החלק העולה על "התקרה המתואמת". לגבי אופן החישוב ניתן לעיין בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" לשנת  2013 .
י

שדה 109, 309 – הכנסות פטורות ממס לפי סעיף 9 (5) נכה 100%

יש לרשום הכנסות פטורות ממס של נכה 100% או בעל תעודת עיוור. תקרת הפטור להכנסות מיגיעה אישית היא  602,400  ש"ח. תקרת הפטור להכנסות שאינן מיגיעה אישית בלבד (כגון: שכ"ד, ריבית, פנסיה שלא ממעסיק או מקופ"ג) היא  72,240  ש"ח. עליך לצרף לדו"ח את אישור פקיד השומה. ראה פירוט על זכאותך בחוברת "דע את זכויותיך וחובותיך" ובלוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת  2013  , לגבי אישורים לתקופת נכות הפחותה משנה או המתייחסת לחלק משנת המס.

שדה 209 – סה"כ הכנסות / רווחים פטורים ובלתי חייבים במס

מפרט את סה"כ ההכנסות הפטורות והבלתי חייבות במס שהתקבלו בידי בני הזוג בשנת המס.
שימו לב – עליכם למלא את השדות בשלמותם לצורך חישוב נכון של מס.

שדה 101 – הכנסות פטורות מקצבאות לפי סעיפים 9א', 9ב' לפקודת  מס הכנסה

מפרט את הסכום הפטור ממס שקיבל בן הזוג הרשום ממענקי פרישה או מקצבאות מקופות גמל ממעסיקים לשעבר או קצבאות שאירים שאינן ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי.
סכומים אלה יש להעתיק מטופס 161 / טופס 106.

שדה 102 – הכנסות פטורות מקצבאות לפי סעיפים 9א', 9ב' לפקודת  מס הכנסה

מפרט את הסכום הפטור ממס שקיבל בן הזוג (שאינו הרשום) ממענקי פרישה או מקצבאות מקופות גמל ממעסיקים לשעבר או קצבאות שאירים שאינן ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי.
סכומים אלה יש להעתיק מטופס 161 /טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).

שדה 054

יש לרשום את מספר טפסי רווח ההון שצורפו. לרוב יש לרשום טופס 1 שהוא נספח ג' טופס 1322. במקרה שיש לך רווחי הון אחרים או עסקת שבח חייבת, עליך למלא טופס 1301 (דוח שנתי) ולא את טופס 0135 (דוח שנתי מקוצר)

שדה 256

יש לרשום את סכום המכירות הרווח הון מניירות ערך סחירים. סכום זה ילקח משדה 56 הנמצא בנספח ג' – רווח הון מני"ע סחירים.

שדה 166

יש לרשום את סכום הפסדי ההון מניירות ערך סחירים שלא קוזזו (ללא הפסדי הון מחו"ל). סכום יתרת ההפסדים יועבר לקיזוז לשנים הבאות.

שדה 112 – לביטוח בפני אובדן כושר עבודה עבור בן הזוג הרשום

אם רכשת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה והביטוח הוא "ביטוח מועדף " וההכנסה שלגביה נרכש הביטוח היא הכנסה מעסק או ממשלח יד או שהיא הכנסת עבודה, יותר ניכוי בשל הוצאה לרכישת הביטוח בסכום של עד 3.5% מאותה הכנסה שהיא הכנסה חייבת עד לתקרה של  423,744 ₪ ולא יותר מהסכום ששולם.
לגבי שכיר אשר בשל הכנסתו ממשכורת, מעסיקו הפריש עבורו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעסיק, סכום בשיעור העולה על 4% ממשכורתו של העובד יופחת משיעור ה- 3.5% ההפרש בין השיעור ששילם המעסיק כאמור, לבין 4%. אם הפרשות המעסיק לקופת גמל כאמור לעיל עולות על 7.5% מהמשכורת, לא תהיה זכאות כלל לניכוי בשל תשלומים לרכישת ביטוח בשל אבדן כושר עבודה.
שדה 113 – לביטוח בפני אובדן כושר עבודה עבור בן/בת הזוג (שאינו הרשום)
אם בן הזוג (שאינו הרשום) רכש ביטוח בפני אובדן כושר עבודה והביטוח הוא "ביטוח מועדף " וההכנסה שלגביה נרכש הביטוח היא הכנסה מעסק או ממשלח יד או שהיא הכנסת עבודה, יותר ניכוי בשל הוצאה לרכישת הביטוח בסכום של עד 3.5% מאותה הכנסה שהיא הכנסה חייבת עד לתקרה של  423,744 ₪ ולא יותר מהסכום ששולם.
לגבי שכיר אשר בשל הכנסתו ממשכורת, מעסיקו הפריש עבורו לקופת גמל, על חשבון מרכיב תגמולי המעסיק, סכום בשיעור העולה על 4% ממשכורתו של העובד יופחת משיעור ה- 3.5% ההפרש בין השיעור ששילם המעסיק כאמור, לבין 4%. אם הפרשות המעסיק לקופת גמל כאמור לעיל עולות על 7.5% מהמשכורת, לא תהיה זכאות כלל לניכוי בשל תשלומים לרכישת ביטוח בשל אבדן כושר עבודה.
כדי לחשב את סכום ההוצאה המותר בניכוי יש להשתמש באשף לשדה 112, כדי להיכנס לאשף לחץ על .
ניכויים אישיים הם סכומים המופחתים מההכנסה לצורך קביעת ההכנסה החייבת.

שדה 206, 207 – ניכוי בשל אובדן כושר עבודה

אם הינך שכיר שדורש ניכוי בשל אובדן כושר עבודה עליך לרשום בשדה זה את סכום ההוצאה המותרת כפי שחושב בטופס 134, ולצרף את הטופס. (בן הזוג הרשום בשדה 206 ובן/בת הזוג בשדה 207).

שדה 135– תשלומים לקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי"

תשלומים ששולמו לקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי" ומיוחסים לבן הזוג הרשום.
הניכוי יחושב עבור הפקדותיו של יחיד לקופת גמל לקצבה.  כ"עמית עצמאי" – (מי ששילם לקופ"ג ללא השתתפות מעסיק).
יש לרשום את הסכומים ששולמו לפי האישורים השנתיים שמתקבלים מהקופות, ( הסכומים מופיעים תחת השדות הנ"ל ).

לתשומת לבכם

תשלומים לקופות גמל, ששולמו על ידי אחד מבני הזוג, ניתן לייחס לאחד משני בני הזוג או לפצל ביניהם.
"עמית מוטב" (מי ששולמו בעדו בשנת המס סכומים לקופת גמל לקיצבה סכום העולה על  16,950  ₪) יכול להשתמש בהפקדות כאמור גם אם שולמו עבור ילדיו שמלאו להם 18.
לגבי יחיד שאינו "עמית מוטב" תשלומים לקופות גמל, ששולמו על ידי אחד מבני הזוג, ניתן לייחס לאחד משני בני הזוג או לפצל ביניהם. יש לוודא שהעברה בין בני הזוג אינה משנה את מעמדו של מי מבני הזוג ואינה מסווגת אותו כ"עמית מוטב", כיוון שאצל "עמית מוטב" לא ניתן להעביר סכומים בין בני זוג.
יחיד המבקש ניכוי עבור הפקדות לקופות גמל בגין תשלומים שנעשו לקופת גמל על שם בן זוגו או ילד כאמור, כ"עמית עצמאי" יוכל לדרוש את הניכוי רק אם זה שעל שמו שולם הסכום אינו דורש את הניכוי. פירוט ראה בחוברת דע את זכויותך.

שדה 180- תשלומים לקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי"

תשלומים ששולמו לקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי" ומיוחסים לבן הזוג (שאינו הרשום).
הניכוי יחושב עבור הפקדותיו של יחיד לקופת גמל לקצבה.  כ"עמית עצמאי" – (מי ששילם לקופ"ג ללא השתתפות מעסיק).
יש לרשום את הסכומים ששולמו לפי האישורים השנתיים שמתקבלים מהקופות, ( הסכומים מופיעים תחת השדות הנ"ל ).

לתשומת לבכם

תשלומים לקופות גמל, ששולמו על ידי אחד מבני הזוג, ניתן לייחס לאחד משני בני הזוג או לפצל ביניהם.
"עמית מוטב" (מי ששולמו בעדו בשנת המס סכומים לקופת גמל לקיצבה סכום העולה על  16,950  ₪) יכול להשתמש בהפקדות כאמור גם אם שולמו עבור ילדיו שמלאו להם 18.
לגבי יחיד שאינו "עמית מוטב" תשלומים לקופות גמל, ששולמו על ידי אחד מבני הזוג, ניתן לייחס לאחד משני בני הזוג או לפצל ביניהם. יש לוודא שהעברה בין בני הזוג אינה משנה את מעמדו של מי מבני הזוג ואינה מסווגת אותו כ"עמית מוטב", כיוון שאצל "עמית מוטב" לא ניתן להעביר סכומים בין בני זוג.
יחיד המבקש ניכוי עבור הפקדות לקופות גמל בגין תשלומים שנעשו לקופת גמל על שם בן זוגו או ילד כאמור, כ"עמית עצמאי" יוכל לדרוש את הניכוי רק אם זה שעל שמו שולם הסכום אינו דורש את הניכוי. פירוט ראה בחוברת דע את זכויותך.

שדה 030

מפרט רק תשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ששילם בן הזוג הרשום כעצמאי (עפ"י האישור השנתי מהמוסד לביטוח לאומי). אין לכלול סכומים ששולמו לביטוח לאומי עבור קנסות, הפרשי הצמדה או ריבית פיגורים וכן תשלומים עבור מס בריאות.

שדה 089

מפרט רק תשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ששילם בן הזוג (שאינו הרשום) כעצמאי  (עפ"י האישור השנתי מהמוסד לביטוח לאומי). אין לכלול סכומים ששולמו לביטוח לאומי עבור קנסות, הפרשי הצמדה או ריבית פיגורים וכן תשלומים עבור מס בריאות.

שדות 117,116- ניכוי בגין יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט

ציינו את הניכוי המגיע בגין השקעה בחיפוש נפט. עפ"י טופס 858 ועפ"י האישור שהתקבל על ההשקעה. ראו הסבר מפורט בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

שדה 244 – הכנסה מבוטחת – בן הזוג הרשום

הכנסה מבוטחת – היא הכנסת עבודה שבשלה שילם מעסיקך סכומים לקופת גמל לתגמולים או קופת גמל לקצבה וכן הכנסת עבודה בשלה הינך זכאי לפנסיה תקציבית – לקצבה על פי דין או חוזה רשום בסעיף זה את הסכום כפי שמופיע בשדה 244 ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).
הכנסה מבוטחת נדרשת לצורך חישוב סכום ניכוי/זיכוי המגיע לך בשל תשלומים לקופת גמל.

שדה 245 – הכנסה מבוטחת – בן/בת הזוג (שאינו רשום)

הכנסה מבוטחת – היא הכנסת עבודה שבשלה שילם מעסיקך סכומים לקופת גמל לתגמולים או קופת גמל לקצבה וכן הכנסת עבודה בשלה הינך זכאי לקצבה על פי דין או חוזה רשום בסעיף זה את הסכום כפי שמופיע בשדה 245 ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).
הכנסה מבוטחת נדרשת לצורך חישוב סכום ניכוי/זיכוי המגיע לך בשל תשלומים לקופת גמל.

שדה 248 – הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה והפקדות העובד – בן הזוג הרשום

בשדה זה יש לרשום את הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה לרבות הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים, וכן הפקדותיך להכנסות יסוד כ"עמית שכיר".
רשום בסעיף זה אם הסכום כפי שמופיע ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) (248).
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 249 – הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה והפקדות העובד – בן/בת הזוג (שאינו רשום)

בשדה זה יש לרשום את הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה לרבות הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים, וכן הפקדותיך להכנסות יסוד כ"עמית שכיר".
רשום בסעיף זה אם הסכום כפי שמופיע ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) (249).
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!
שדה 011- השתתפות זמנית לבן הזוג הרשום
החל מה- 1.7.2013 ועד ליום 31.12.2014 הופחת משכרם של עובדי ציבור סכום המופיע תחת הכותרת "השתתפות זמנית". הפחתה זו מקטינה את ההכנסה החייבת במס, אולם סכום שלצורך חישוב ההכנסה המזכה בניכוי וזיכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה, תחשב ההכנסה לפני ההפחתה בשל "השתתפות זמנית". על מנת לקבל את מלוא ההטבות בשל תשלומיך כאמור, אם נוכה משכרך סכום למטרת "השתתפות זמנית" (מופיע ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק))רשום הסכום בשדה זה.

012שדה – השתתפות זמנית לבן/בת הזוג

החל מה- 1.7.2013 ועד ליום 31.12.2014 הופחת משכרם של עובדי ציבור סכום המופיע תחת הכותרת "השתתפות זמנית". הפחתה זו מקטינה את ההכנסה החייבת במס, אולם סכום שלצורך חישוב ההכנסה המזכה בניכוי וזיכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה, תחשב ההכנסה לפני ההפחתה בשל "השתתפות זמנית". על מנת לקבל את מלוא ההטבות בשל תשלומיך כאמור, אם נוכה משכרך סכום למטרת "השתתפות זמנית" (מופיע ב טופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק)), רשום הסכום בשדה זה.

נקודות זיכוי

נקודת זיכוי היא סכום המופחת מהמס- הנחת מס. מצבכם האישי קובע את מספר נקודות המגיעות לכל אחד. שוויה של נקודת זיכוי בשנת המס  2013 הוא  2,616 ₪. הזיכוי שיינתן יהיה סכום המכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי של נקודת זיכוי אחת. יש לצרף אישורים לפי העניין.

שדה 020 – זיכוי במס בגין תושבות

שדה זה מסומן אוטומטית.
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 021 – זיכויים בעד בן / בת זוג

שדה זה מסומן אוטומטית במצב משפחתי נשוי.

שדה 028 – זיכוי בעד תשלום דמי מזונות

סימון שדה זה מקנה נקודת זיכוי לגרוש שנישא בשנית ומשלם מזונות לבן זוגו לשעבר.

זיכוי בעד ילדים

יש לרשום את הנתונים בטבלה השורה המתאימה ל"בן זוג רשום" ואו לבן/בת הזוג, לפי העניין. יש לרשום את מספר הילדים שבחזקתך ואו שלא בחזקתך, בהתאם לגילם בשנת המס. "הורה יחיד" ירשום את מספר ילדין שלגביהן אין הורה נוסף (נפטר או שאינו רשום במרשם האוכלסין), בנוסף לרישום בשדה 260.

שדה 026 – זיכוי בגין משפחה חד הורית

אם הינך הורה במשפחה חד הורית שלפחות ילד אחד בחזקתך ובגינו הינך מקבל קצבת ילדים, יש לסמן שדה זה. בהמשך יש לסמן במקום המתאים אם הינך מנהל או לא מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.

שדות 029, 129 – זיכוי בעד כלכלת ילדים

הורים החיים בנפרד וכלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם יקבל ההורה שאינו זכאי לזיכוי בעד ילדים נקודת זיכוי אחת נוספת עבור השתתפות בכלכלת ילדיו. אם הינך עונה להגדרה הנ"ל יש לסמן שדה זה.
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 023, 131 – זיכוי בעד ילד נטול יכולת

בשדה זה יש למלא את מספר הילדים "נטולי היכולת". הינך זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל נטול יכולת.
"נטול יכולת":ילד משותק,עיוור או מפגר. או ילד עד גיל 18 הסובל מלקות למידה חמורה.
שים לב: במקרה שהכנסתו של נטול היכולת ובן זוגו (כולל הכנסות פטורות) גבוהה מ-  265,000 ₪ , או אם אין לנטול היכולת בן זוג – והכנסתו גבוהה מ-  166,000 ₪
לא יינתן זיכוי כלשהו עבור נטול היכולת.
ניתן לקבל זיכוי בגין נטול יכולת גם אם לא מוחזק במוסד.

שדות 324, 224 – זיכוי בעד חייל משוחרר

לחייל משוחרר (לרבות שירות לאומי) יש לציין את תאריך השחרור מ"שירות סדיר" ( חודש ושנה ).
. שירות סדיר " – שירות בצה"ל במשמר הגבול, במשטרה והן שירות התנדבותי במסגרת השירות הלאומי "

שדות 124, 024 – מספר חודשי שירות מלאים

ציינו את מספר חודשי השירות המלאים ב"שירות סדיר".
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדות 181 ,182 – סיום לימודים לתאר אקדמאי/לימודי מקצוע

תואר מוכר – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958. לעניין זה "מוסד להשכלה גבוהה", כמשמעותו בחוק המועצה.
לימודי מקצוע- לימודים לרכישת מקצוע מסוים, כולל לימודים לתעודת הוראה בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה.
הזכאות היא למס' שנות מס כמספר שנות לימודיו של היחיד, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו.
תואר ראשון – זכאות לפי מספר שנות הלימוד או 3 שנים לפי הנמוך (נקודת זיכוי אחת)
תואר שני – זכאות לפי מספר שנות הלימוד או שנתיים לפי הנמוך(מחצית נקודת הזיכוי).
תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים – זכאות עד 5 שנים.
תואר שלישי ישיר – זכאות לנקודת זיכוי כאמור, לאחר סיום התואר הראשון כאמור ולמחצית נקודת זיכוי למשך שנתיים אחרי סיום לימודי התואר השלישי.
תעודת מקצוע – זכאות לפי מספר שנות הלימוד או 3 שנים לפי הנמוך (מחצית נקודת הזיכוי).
ההטבה ניתנת עבור תואר אקדמי ראשון אחד או לתואר אקדמי שני אחד בלבד.
תואר שלישי ישיר או תעודת מקצוע – דינן כתואר ראשון או שני , לפי העניין.
ניתן לקבל הזכאות עבור תואר ראשון ושני או שלישי או עבור תעודת מקצוע.
יחיד שקיבל ההטבה עבור תואר ראשון ואח"כ למד לתואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים, יוכל לקבל השלמת הטבה.
ניתן לקבל את ההטבה באחת משלוש דרכים:
תינתן הצהרה למעסיק על גבי צירוף טופס 119, לטופס 101.
תינתן באמצעות עריכת תיאום מס במשרד השומה בצירוף טופס 119, לטופס 116.
כמו כן, ניתן לקבל את ההטבה במסגרת הגשת דוח שנתי שדה 181 או 182.
זיכויים אישיים – "זיכוי" הוא סכום המופחת מהמס

שדה 036 – זיכוי בעד תשלומים לביטוח חיים

שדה זה מפרט את הסכומים הבאים השייכים לבן הזוג הרשום:
  1. מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) את הסכומים המופיעים בשדות אלו.
  2. תשלום לביטוח חיים ( עבור מרכיב הסיכון בלבד) בחברת ביטוח, לפי האישורים שבידכם, שלא נרשמו בטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).

שדה 081- זיכוי בעד תשלומים לביטוח חיים

יש לפרט את הסכומים הבאים השייכים לבן הזוג (שאינו רשום) :
  1. מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) את הסכומים המופיעים בשדות אלו.
  2. תשלום לביטוח חיים ( עבור מרכיב הסיכון בלבד) בחברת ביטוח, לפי האישורים שבידכם, שלא נרשמו בטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק).
זיכוי בעד תשלומים לביטוח קיצבת שאירים
יחיד יזוכה ממס בשיעור של 35% בעד תשלומים ששילמו הוא או בן זוגו לקופת גמל לקצבה או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לשם שמירת זכויות הפנסיה שלו או של בן זוגו או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שארים.
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 140- זיכוי בעד תשלומים לביטוח קיצבת שאירים בן הזוג הרשום

יש לרשום את תשלומיך לביטוח קצבת שארים כולל הסכומים מטופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק)
שדה 240 : זיכוי בעד תשלומים לביטוח קיצבת שאירים בן/בת הזוג(שאינו רשום)
יש לרשום את תשלומיך לביטוח קצבת שארים כולל הסכומים מטופסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק)

שדה 045 – זיכוי בעד תשלומים לקצבה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) של בן הזוג הרשום את הסכומים המופיעים בשדות אלו.

שדה 086- זיכוי בעד תשלומים לקצבה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) של בן הזוג (שאינו רשום) את הסכומים המופיעים בשדות אלו.

שדה – 268

יש לרשום סכומים ששולמו לקופ"ג לקצבה כ"עמית עצמאי" ושלא בחרת לרשום סכום בשדה 135

שדה – 269

יש לרשום סכומים ששולמו לקופ"ג לקצבה כ"עמית עצמאי" ושלא בחרת לרשום סכום בשדה 180
שדה 132- זיכוי בעד תשלומים ששולמו בגין אחזקת בן משפחה במוסד
יש לפרט את הסכומים ששילם בן הזוג הרשום עבור החזקה במוסד מיוחד של "מזכה". הרישום יעשה ע"פ קבלות מקוריות המאשרות שדורש הזיכוי הוא המשלם. ניתן לדרוש זיכוי בגין הוצאות החזקה במוסד עבור כל מזכה.
"מזכה": בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, עיוורים או בלתי שפויים, או ילד משותק, עיוור או מפגר.
שים לב: במקרה שהכנסתו של נטול היכול ובן זוגו (כולל הכנסות פטורות) גבוהה מ-  265,000 ₪ , או אם אין לנטול היכולת בן זוג – והכנסתו גבוהה מ-  166,000 ₪ לא יינתן זיכוי כלשהו עבור נטול היכולת.
אם הזיכוי נדרש עבור ילדים קיימת אפשרות חלופית לדרוש נקודות זיכוי (שדות 131/023) עפ"י תעודה רפואית מרופא מומחה בתחום המחלה (טופס 127). לא ניתן לקבל את שניהם עבור אותו מזכה. ראו הסברים נוספים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך"
שדה 232- יש לפרט את הסכומים ששילם בן הזוג (שאינו רשום) עבור החזקה במוסד מיוחד של "מזכה" :
יש לפרט את הסכומים ששילם בן הזוג הרשום עבור החזקה במוסד מיוחד של "מזכה". הרישום יעשה ע"פ קבלות מקוריות המאשרות שדורש הזיכוי הוא המשלם. ניתן לדרוש זיכוי בגין הוצאות החזקה במוסד עבור כל מזכה.
"מזכה": בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, עיוורים או בלתי שפויים, או ילד משותק, עיוור או מפגר.
שים לב: במקרה שהכנסתו של נטול היכול ובן זוגו (כולל הכנסות פטורות) גבוהה מ-  265,000 ₪ , או אם אין לנטול היכולת בן זוג – והכנסתו גבוהה מ-  166,000 ₪
לא יינתן זיכוי כלשהו עבור נטול היכולת.
אם הזיכוי נדרש עבור ילדים קיימת אפשרות חלופית לדרוש נקודות זיכוי (שדות 131/023) עפ"י תעודה רפואית מרופא מומחה בתחום המחלה (טופס 127). לא ניתן לקבל את שניהם עבור אותו מזכה. ראו הסברים נוספים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך"
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 037- זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי

יש לפרט את סכומי התרומות שתרם בן הזוג הרשום לגופים ציבוריים שהוכרו לעניין זה על ידי שר האוצר עפ"י קבלות מקוריות (הסכום המזערי המזכה לשנת המס  2013 הוא  180 ₪ והסכום המקסימלי המזכה הוא 30% מההכנסה החייבת או  9,130,000 ₪ – הנמוך מביניהם). לגבי ניצול תרומות שנתרמו בשנה שדהמת – ראו הסברים נוספים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

שדה 237- זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי

יש לפרט את סכומי התרומות שתרם בן הזוג לגופים ציבוריים שהוכרו לעניין זה על ידי שר האוצר עפ"י קבלות מקוריות (הסכום המזערי המזכה לשנת המס  2013 הוא  180 ₪ והסכום המקסימלי המזכה הוא 30% מההכנסה החייבת או  9,130,000 ₪ – הנמוך מביניהם). לגבי ניצול תרומות שנתרמו בשנה שדהמת – ראו הסברים נוספים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".

שדה 143 – זיכוי בעד הנצחת זכרו של חייל ומי שנספה בפעולות איבה

יש לפרט בשדה זה את סכום התרומה שמיוחסת לבן הזוג הרשום בגין הנצחת זכרו של חייל או מי שנספה בפעולות איבה. סכום הזיכוי יינתן על 30% מסכומי התרומה להנצחת זכרו של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.
בן משפחה לזיכוי זה: בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס. יש לפרט כאן את הסכומים עפ"י אישורים מתאימים.

שדה 144- זיכוי בעד הנצחת זכרו של חייל ומי שנספה בפעולות איבה

יש לפרט בשדה זה את סכום התרומה שמיוחסת לבן הזוג (שאינו הרשום) בגין הנצחת זכרו של חייל או מי שנספה בפעולות איבה. סכום הזיכוי יינתן על 30% מסכומי התרומה להנצחת זכרו של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.
בן משפחה לזיכוי זה: בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס. יש לפרט כאן את הסכומים עפ"י אישורים מתאימים.

שדה 139 : זיכוי לתושב אילת על הכנסתו ממשכורת, מעסק או ממשלח יד שהופקה באילת

תושב אילת זכאי להנחה במס, זיכוי בשיעור של 10% על הכנסתך ממשכורת , עסק או משלח יד שהופקה באילת.
בחישוב ההנחה על בן הזוג הרשום להשתמש באשף ולמלא את תאריך הגעתך לאילת ותאריך העזיבה, אם יש. במידה והינך זכאי להנחה על חלק משנת המס, התקופה לה הינך זכאי תופיע בתחתית המסך באשף.
הסברים מפורטים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך.
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 183 : זיכוי לתושב אילת על הכנסתו ממשכורת, מעסק או ממשלח יד שהופקה באילת

תושב אילת זכאי להנחה במס, זיכוי בשיעור של 10% על הכנסתך ממשכורת , עסק או משלח יד שהופקה באילת.
בחישוב ההנחה על בן הזוג (שאינו הרשום) להשתמש באשף ולמלא את תאריך הגעתך לאילת ותאריך העזיבה, אם יש. במידה והינך זכאי להנחה על חלק משנת המס, התקופה לה הינך זכאי תופיע בתחתית המסך באשף.
הסברים מפורטים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך.

הנחות ישובים והנחה לאנשי כוחות הביטחון

לצורך קביעת הזכאות בחישוב ההנחה עליך להשתמש באשף ולבחור את שם הישוב בו הינך מתגורר.
אם הינך מתגורר ביישוב שזכאי להנחה בשנת  2013 , יפתח מסך ובו עליך למלא את תאריך הגעתך לישוב ותאריך העזיבה, במידה ויש. במקרה זה האשף יציג את אחוז ההנחה ותקופת הזכאות להנחה. ההנחה שתינתן לישובים אלה תחושב על ההכנסה מיגיעה אישית. אם ברצונך למחוק את הנחת היישובים שנבחרה, יש להיכנס לאשף שוב, ולעדכן שוב מבלי לבחור יישוב מהרשימה.

זיכוי במס בגין תושבות בישובים מסוימים לבן הזוג הרשום

אם התגוררת – היית תושב, יישוב מזכה – אשר זכאי להנחה, 12 חודשים רצופים לפחות, הינך זכאי להנחה מהמס בשיעורים שבין 10% – 24%, ( לפי מקום התושבות ) .
ההנחה מחושבת עבור הכנסתך החייבת מיגיעה אישית בשנת המס ועד לתקרת הכנסות בהתאם למקום התושבות.
בחישוב ההנחה עליך להשתמש באשף ולמלא את תאריך הגעתך לישוב ותאריך העזיבה אם יש. במידה והינך זכאי להנחה על חלק משנת המס, התקופה בגינה הינך זכאי תופיע בתחתית המסך באשף.
הסברים מפורטים ורשימת הישובים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך.
יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

זיכוי במס בגין תושבות בישובים מסויימים לבן הזוג (שאינו הרשום)

אם התגוררת – היית תושב, יישוב מזכה – אשר זכאי להנחה , 12 חודשים רצופים לפחות, הינך זכאי להנחה מהמס בשיעורים שבין 10% – 24%, ( לפי מקום התושבות ) ההנחה מחושבת עבור הכנסתך החייבת מיגיעה אישית בשנת המס ועד לתקרת הכנסות בהתאם למקום התושבות.
בחישוב ההנחה עליך להשתמש באשף ולמלא את תאריך הגעתך לישוב ותאריך העזיבה, אם יש. במידה והינך זכאי להנחה על חלק משנת המס, התקופה לה הינך זכאי תופיע בתחתית המסך באשף.
הסברים מפורטים ורשימת הישובים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך.

הנחה לאנשי כוחות הביטחון

ההנחה ניתנת לאיש כוחות הביטחון לו משולמת תוספת רמת פעילות א' במשכורת. אם משולמת לך תוספת רמת פעילות א' הינך זכאי להנחה במס בשיעור של 5% על ההכנסה שלגביה משולמת תוספת רמת פעילות א'.
א. זיכוי במס לאיש כוחות הביטחון שהוא בן הזוג הרשום :
אם הינך איש כוחות הביטחון ומשולמת לך במשכורת תוספת רמת פעילות א' , הינך זכאי להנחה במס ( זיכוי ) בשיעור של 5% על הכנסתך ממשכורת שלגביה משולמת תוספת רמת פעילות א' ועד להכנסה של  157,680  ₪ בשנה.
לצורך חישוב ההנחה עליך להשתמש באשף ( האשף נועד להנחות ישובים ולאנשי כוחות הביטחון ) ולמלא את ההכנסה שלגביה משולמת לך תוספת רמת פעילות א'.
הסברים מפורטים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך .
שימו לב – איש כוחות הבטחון המתגורר בישוב מזכה זכאי להנחה הגבוהה מבינהן אך לא לשתיהן בו זמנית.
ב. זיכוי במס לאיש כוחות הביטחון שהוא בן הזוג :
אם הינך איש כוחות הביטחון ומשולמת לך במשכורת תוספת רמת פעילות א' , הינך זכאי להנחה במס ( זיכוי ) בשיעור של 5% על הכנסתך ממשכורת שלגביה משולמת תוספת רמת פעילות א' ועד להכנסה של  157,680  ₪ בשנה.
לצורך חישוב ההנחה עליך להשתמש באשף ( האשף נועד להנחות ישובים ולאנשי כוחות הביטחון ) ולמלא את ההכנסה שלגביה משולמת לך תוספת רמת פעילות א'.
הסברים מפורטים ניתן למצוא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך.
שימו לב – איש כוחות הבטחון המתגורר בישוב מזכה זכאי להנחה הגבוהה מבינהן אך לא לשתיהן בו זמנית.

ניכויים במקור

יכול להיות שמגיע לך כסף מהמדינה – בדוק עכשיו חינם!

שדה 042 – ניכוי מס במקור ממשכורת ושכר עבודה

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) ניכויים במקור מהכנסות משכר ומקצבאות שנוכו מבן הזוג הרשום ובן הזוג (שאינו הרשום) יש לסכם סכומים אלו בשדה 042. אם קבלתם מספר טפסי 106 (הטופס אותו קיבלתם מהמעסיק) יש לסכם את סכום הניכוי במקור מכולם.

שדה 040 – ניכוי מס במקור מהכנסות אחרות

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופס 837 / 857 את הניכויים במקור מהכנסות אחרות, מטופס 867ג' את ניכוי במקור מדיבדנד וריבית מניירות ערך, מטופס 867(א+ב) את ניכוי במקור מרווח הון מניירות ערך סחירים. שנוכו מבן הזוג הרשום ובן הזוג (שאינו הרשום). יש לסכם סכומים אלה בשדה 040. אם קבלתם מספר טפסי 837 ,857 ,867ג', 867(א+ב) יש לסכם את סכום הניכוי במקור מכולם.

שדה 043 – ניכוי מס במקור מהכנסות ריבית מפיקדונות ותוכניות חיסכון

את הנתונים לצורך מילוי טופס 135 ניתן להעתיק מטופסי 867 את הניכויים במקור מהכנסות ריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, שנוכו משני בני הזוג או מילדך שטרם מלאו להם 18. הסכום שיש למלא בשדה זה הינו לפני החזרי מס שהוחזרו באופן אוטומטי(אם היו כאלה).
סכומים אלה יש להעתיק מטופסי 867 שברשותכם מהשורה המתאימה לשדה זה.
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו